Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Artikel 1 Begrippen 
a) “SCNL ‘: StrengthscopeNL
b) ‘dienst of product’: Strengthscope® assessment, Strengthscope® rapport, Strengthscope® account, Strengthscope® credits, (Strengthscope®-) boeken, e-boeken, werkboeken, kaarten, posters, flyers, werkvormen (oefeningen), informatie over sterke punten, training en workshops, coachingstrajecten, het inhuren als spreker, management consulting en/of andere vormen van onderwijs.
c) “deelnemer”: een persoon die deelneemt aan een dienst of product of deze aankoopt.
d) ‘Registratie’: registreert een deelnemer voor een dienst of product, waarbij een overeenkomst tussen SCNL en deelnemer wordt gemaakt.
e) ‘studiemateriaal’: al het materiaal dat door SCNL aan de deelnemer in het kader van een dienst of product wordt verstrekt.
f) ‘Schriftelijk’: (ook) per fax, e-mail, internet of andere digitale communicatiemiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SCNL en de deelnemer en/of zijn financiële sponsor en zijn een integraal deel daarvan.
b) De deelnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden bij inschrijving. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de SCNL.
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, wijzigingen en/of aanvullingen daarop, kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van SCNL.

Artikel 3 Inschrijving 
a) De inschrijving voor een dienst of product door deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s) kan plaatsvinden als volgt:
– Via het bestellen van een dienst of product via de webwinkel op de website van SCNL
– Door akkoord te gaan met en de ondertekening van het contract van SCNL op verzoek toegezonden aan de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s)
– Via het bevestigen van hun deelname via e-mail
b) Door zich in te schrijven, verplicht de deelnemer of een derde partij die de deelnemer(s) sponsort zich tot betaling van de kosten zoals aangegeven door SCNL.
c) Inschrijving geldt voor de gehele ononderbroken dienst of levertijd.
d) De deelnemer is geregistreerd voor een dienst of product nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd door SCNL.

Artikel 4 Deelnemer(s) 
a) SCNL kan toelatingseisen/voorwaarden vaststellen voor de deelnemers aan diensten of producten die worden aangeboden, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. SCNL kan ook registratievoorwaarden bepalen en/of een beperking van het aantal deelnemers aan een dienst of product vaststellen.
b) Indien de deelnemer door zijn of haar gedrag de gang van zaken verstoort en/of verhindert, kan SCNL hem of haar uitsluiten van verdere deelname. In dat geval blijven de betalingsverplichtingen met betrekking tot de deelname van de deelnemer wel van kracht.

Artikel 5 Naleving
a) Bij het organiseren van een dienst of product, houdt SCNL het recht om af te wijken van de gebruikelijke dienst of product indien van SCNL niet in redelijkheid kan worden verlangd dat de dienst of het product volledig uitgevoerd wordt zoals aangekondigd.
b) De wijzigingen die door SCNL aangebracht worden zullen zoveel mogelijk met de oorspronkelijke dienst of product overeenkomen.
c ) De wijziging van een dienst of product kan worden gevolgd door veranderingen in bijvoorbeeld prijs en cursusmateriaal. De deelnemer(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Betaling
a) De deelnemer(s) of de derde partij betalen SCNL de vergoedingen in één
b ) Indien de te betalen vergoedingen worden gefactureerd, word(t)(en) de deelnemer(s) of de derde partij verzocht het bedrag binnen 10 werkdagen na de factuurdatum te betalen, tenminste voor de aanvang van de dienst en/of voordat het product is ontvangen.
c ) Indien de deelnemer(s) of de derde partij nalaat SCNL binnen dertig (30) werkdagen na de levering van zijn/haar service en producten te betalen, zal aan de deelnemer(s) of de derde een boete van 1 % van het totaal te betalen factuurbedrag in rekening worden gebracht.
d ) In het geval dat SCNL kosten moet maken om de betaling van een factuur te bewerkstelligen zal SCNL deze kosten volledig in rekening brengen bij de deelnemer(s) of de derde partij zoals aangegeven in artikel 6B van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Annuleringen
a) In het geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer het aantal kandidaten voor een workshop/training onvoldoende is, kan SCNL de workshop/training annuleren. SCNL zal de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk informeren, niet later dan 5 werkdagen voor de workshop/ training begint. Reeds betaalde gelden die betrekking hebben op de geannuleerde workshop/training worden terugbetaald.
b ) Het recht om deel te nemen aan een dienst of product vloeit voort uit een overeenkomst op afstand voor de levering van bepaalde diensten ( artikel 7:46 i Nederland BW). De deelnemer kan binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving zijn/haar deelname kosteloos annuleren, tenzij de ingangsdatum van de dienst of het product binnen deze termijn valt of als binnen deze termijn, de deelnemer SCNL heeft verzocht om cursusmateriaal te sturen.
c ) Behalve in het geval van annulering (gratis) als bedoeld in 7a en 7b, zijn de volgende annuleringskosten voor rekening van de deelnemer en/of opdrachtgever:
Workshops, Trainingen, Coachingstrajecten en Consultancy:
– In geval van annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, 20% van de dienst- of productprijs.
– Daarna tot aan het begin van de dienst of het product, 100% van de dienst- of productprijs.
Het aantal werkdagen wordt berekend vanaf de datum waarop SCNL de annulering heeft ontvangen.
d ) Als de deelnemer of opdrachtgever reeds een bedrag heeft betaald ten gunste van SCNL, zal SCNL de annuleringskosten, wanneer van toepassing, met de reeds betaalde gelden verrekenen met inachtneming van artikelen 7b en 7c. Het restant zal terugbetaald worden op een bankrekening zoals aangegeven door de deelnemer of opdrachtgever.
e ) Bij het ontbreken van deelnemer, kan een vervanger worden benoemd, op voorwaarde dat vooraf een schriftelijke kennisgeving is verstuurd naar SCNL. Waar er toelatingseisen gelden voor deelname aan de dienst of het product, dient de vervanger afzonderlijk goedgekeurd te worden door SCNL.
f ) In geval van afwezigheid, kan de deelnemer er ook voor kiezen om zijn inschrijving één keer tot de volgende dienst of het product periode uit te stellen.
Als de deelnemer er geen gebruik van maakt in een periode van een jaar, dan worden er annuleringskosten van 100% van het betaalde bedrag voor de service of product in rekening gebracht. SCNL garandeert echter niet dat de dienst of het product daadwerkelijk zal plaatsvinden of ongewijzigd zal worden aangeboden.
g ) Bij verhinderen of verzetten van een individuele coaching afspraak binnen 24 uur wordt 100% van het verschuldigde bedrag doorberekend aan de deelnemer of de opdrachtgever.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
a) De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met een dienst of product gearrangeerd door SCNL en/of het cursusmateriaal is en blijft eigendom van SCNL en/of leerkracht(en) van de desbetreffende dienst of product.
b ) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mag de deelnemer het cursus materiaal alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de leerstof te reproduceren op welke manier dan ook en/of te verkopen en/of beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 9 PrivacyverklaringArtikel 9.1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van StrengthscopeNL. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. StrengthscopeNL voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 9.2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. StrengthscopeNL verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Strengthscopete kunnen uitvoeren;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 9.3: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 9.4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 9.5: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen.

Artikel 9.6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@strengthscopenl.com

Artikel 9.7: Delen met anderen

StrengthscopeNL verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9.8: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Artikel 9.9: Producten en diensten

Door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, training, coaching, consultancy, sprekers dienst of het kopen van Strengthscope®- credits, dashboards, assessments, rapporten, werkboeken, boeken, e-boeken, kaarten, posters, werkvormen (oefeningen) en materialen op basis van sterke punten, gaat u ermee akkoord dat SCNL de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt opslaat en verwerkt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a ) SCNL betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de leerstof die het biedt. SCNL kan echter niet instaan voor de volledigheid en de juistheid van dit cursusmateriaal. Aansprakelijkheid is uitgesloten voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling gebaseerd op de leerstof en/of informatie.
b ) De aansprakelijkheid van SCNL met betrekking tot enige schade die de deelnemer treft als gevolg van de annulering van (onderdelen van) een dienst of product wordt eveneens uitgesloten.
c ) Indien de deelnemer schade lijdt waarvoor SCNL aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de het bedrag dat de deelnemer of de opdrachtgever op basis van de overeenkomst met SCNL heeft betaald.
d) Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om vóór de aanvang van de cursus SCNL te adviseren van medische aandoening en/of allergieën waarvan zij denken dat het belangrijk is om door te geven. In het geval dat SCNL tot de conclusie komt dat de medische toestand een onredelijke belasting zal zijn voor het goede verloop van de cursus, heeft SCNL het recht om de inschrijving te annuleren.
e) Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen persoonlijke bezittingen tijdens de cursus.
f) Deelnemer en/of de opdrachtgever vrijwaart SCNL voor alle schade die derden lijden als gevolg van enig handelen of nalaten door de deelnemer. Deelnemer en/of opdrachtgever is verplicht om voldoende te zijn verzekerd tegen deze aansprakelijkheid.

Artikel 11 Beëindiging
SCNL kan de overeenkomst met de deelnemer beëindigen in het geval dat de deelnemer niet een verplichting uit de overeenkomst nakomt, nalaat of niet op tijd nakomt na het ontvangen van een waarschuwing van SCNL.

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen
a ) Alle overeenkomsten met SCNL vallen uitsluitend onder het recht dat van toepassing is in Nederland.
b ) Alle geschillen in verband met de overeenkomst tussen SCNL en deelnemer en/of opdrachtgever worden binnen de jurisdictie van de bevoegde rechter te Amsterdam geplaatst.

Algemene Voorwaarden van SCNL, vanaf 01-01-2020
Strengthscope Nederland
Tel: +31 652 860 453
E-mail: info@strengthscopenl.com


Article 1 Definitions
a) ‘SCNL’: StrengthscopeNL
b) ‘Service or product’: Strengthscope® assessment, Strengthscope® report, Strengthscope® account, Strengthscope® credits, (Strengthscope®-), books, e-books, workbooks, cards, posters, flyers, exercises, strengths based information, training and workshops, coaching programs, speaking services, management consulting and/or other forms of education.
c) ‘Participant’: any individual participating in or purchasing a service or product.
d) ‘Registration’: participant’s registration for a Service or product whereby an agreement is entered into between SCNL and participant.
e) ‘Course Material’: all material provided by SCNL to participant within the context of a Service or Product.
f) ‘Written’: (also) by fax, e-mail, Internet or other digital means of communication.

Article 2 Applicability
a) These general terms and conditions apply to all agreements between SCNL and participant and are an integral part thereof.
b) Participant accepts these general terms and conditions on registration. The general terms and conditions can be found on the website of the SCNL.
c) Exclusion of (parts of) these general terms and conditions, amendments and/or supplements thereto, may only be made after obtaining the written consent of SCNL.

Article 3 Registration
a) Registration for a service or product by participants and/or commissioning parties can take place as follows:
– Via ordering a service or product through the web store on the website of SCNL
– Via signing the SCNL proposal sent upon request to the participant and or commissioning parties
– Via confirmation of their attendance via e-mail
b) By registering, participant and/or a third party obliged to pay for Participant, undertake/undertakes to pay the fees.
c) Registration takes place for the entire consecutive service delivery period.
d) Participant is registered for a service or product after the registration has been confirmed by SCNL in writing.

Article 4 Participants
a) SCNL can lay down entry requirements for participants of the service or products being offered, for instance in relation to previous education and work experience. SCNL can also stipulate a registration term and/or limit the number of participants in a service or product.
b) If participant in any way hinders the usual course of a service or product, SCNL can exclude him or her from further participation. In that event the payment obligations with respect to participant’s participation shall remain in force.

Article 5 Compliance
a) When organizing a service or product, SCNL is entitled to deviate from the announcement if SCNL cannot be reasonably required to execute the service or product in full as announced.
b) Any amendments made by SCNL shall resemble the original announcement of the service or product as closely as possible.
c) Amendments to a service or product may be followed by changes in, for example, price and course material. Participant shall be notified of this in writing.

Article 6 Payment
a) The participant and/ or commissioning party agrees to pay SCNL the fees in one installment.
b) If the fees payable are invoiced, participant and/ or commissioning party obliged to pay, shall pay the amount invoiced within 10 working days of the invoice date, provided it is paid before the start of the service and/ or before the product is received.
c) Should the participant and/ or commissioning party fail to pay SCNL within thirty (30) working days upon the delivery of his/her service and products, the participant and/ or commissioning party will pay an additional fee or equivalent to 1% of the total service or product price for penalty charges.
d) In the event that SCNL incurs costs to collect payment of an invoice these costs shall be fully payable by participant and/ or commissioning party referred to in article 6b.

Article 7 Cancellations
a) In the event circumstances so require or the number of applicants for a service or product is insufficient, SCNL can cancel the service or product. SCNL shall inform participants about this as soon as possible but no later than 5 working days before the service or product is due to commence. In the event of cancellation, course fees already paid shall be refunded promptly and in full.
b) The right to participate in a service or product arises from a distance contract for the provision of certain services (article 7:46i Netherlands Civil Code). Participant may cancel his/her participation free of charge within a term of seven working days after receipt of the written confirmation of the registration, unless the commencement date of the service or product falls within this term and/ or with a view to the commencement date of the service or product, within this term participant has requested SCNL to send course material.
c) Except in the case of cancellation (free of charge) as referred to in 7a and 7b, the following administration/ cancellation fees are payable by participant and/ or commissioning party:
Workshops, Trainings, Coaching programmes en Consultancy:
– 20% of the service & product fee in the event of cancellation up to 10 working days prior to commencement of the service or product;
– Thereafter up to the commencement of the service or product 100 % of the service & product fee. The number of working days is calculated from the date upon which SCNL received the cancellation.
d) If participant or commissioning party has already paid the sum owing to SCNL, SCNL shall repay the sum owing to participant or commissioning party, with due observance of articles 7b and 7c, to a bank account indicated by participant or commissioning party.
e) In the absence of participant, a substitute may be appointed, subject to prior notification in writing sent to SCNL. Where there are entry requirements for participation in the service or product, the replacement must be approved separately by SCNL.
f) In the event of absence, participant can also opt to postpone his registration once until the immediate next service or product period. If participant does not take part in the product or service within the one-year period, the cancellation fee of 100% of the course fee will apply. SCNL does not guarantee that the service or product will actually take place or will be offered unchanged.
g) For an individual coaching session, if the cancellation occurs within 24 hours of the start date and time of the coaching session, 100% of the coaching fee will be cross-charged to the participant or the commissioning party.

Article 8 Copyright and intellectual property right
a) The copyrights and/or other intellectual property rights associated with a service or product arranged by SCNL and/or the course material is and remains the property of SCNL and/or teacher(s) of the relevant service or product.
b) Without prior written permission, participant may not use the course material except for personal use or reproduce the course material in any way and/or sell and/or make it available to third parties.

Article 9 Privacy Statement

Article 9.1: Introduction

This is the Privacy Statement of StrengthscopeNL. In this statement you will read how we deal with the personal data that we receive from you. StrengthscopeNL complies with the provisions of the AVG (General Regulation on Personal Data).

Article 9.2: Collected personal data

Your privacy is very important to us. We do our best to protect your data. In order to be able to provide services to you and to guarantee our services to you, we do need a number of personal data from you. StrengthscopeNL processes this personal data because you use our services, products and / or because you provided them yourself.

We use this information for the following purposes:

 • Providing and invoicing our services;
 • Sending our newsletters;
 • The processing of your order and informing you about its progress;
 • Storage of customer data in our database, in order to be able to execute the agreement between you and Strengthscope;
 • Taking measures to improve the service;
 • Providing information or offers.

Article 9.3: Security

For data transfer we use the SSL security system (Secure Socket Layer) in connection with 128/256-bit encryption. This technique offers the highest security and is therefore also used by banks for data security during online banking. All payment methods offered by us are secured by the aforementioned standard. You can see that your data is encrypted by the symbol of a key or closed lock in the status bar of your browser.

Article 9.4: Data from website visit

We receive data based on your visit to our website. Examples of this are cookies. We use this information to get a better picture of our customers and to develop our service and website and to adapt it to your personal preferences.

Article 9.5: View and adjust data

Personal data that you have provided to us can be viewed and changed at any time.

Article 9.6: Storage period for data and inspection

When you end your service with us, we keep some data based on the legal storage period. We delete data that is no longer needed. After the legal storage period we will destroy all data. You are entitled to inspect the data we have about you after you have terminated the service with us. You can submit a request for inspection, correction or deletion by sending an e-mail to info@strengthscopenl.com

Article 9.7: Sharing with others

StrengthscopeNL will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you, or to comply with a legal obligation.

Article 9.8: Changes

This privacy statement can be changed. Any changes will be announced on this page.

Article 9.9: The products and services

By signing up for our newsletter, training, coaching, consultancy, speaking services or the purchase of Strengthscope®- credits, dashboards, assessments, reports, workbooks, books, e-books, cards, posters, exercises and strengths-based materials, you consent to SCNL, storing and processing the personal data you have provided.

Article 10 Liability
a) SCNL exercises great care when composing the course material, it provides. However, SCNL does not guarantee the completeness and the correctness of this course material. Liability for damage arising from any decision or action based on the course material and/or information otherwise provided within the context of the service or product is excluded.
b) Liability on the part of SCNL in respect of any damage incurred by participant due to the cancellation of (parts of) a service or product is also excluded.
c) If Participant incurs damage in respect of which SCNL is liable, that liability shall at all times be limited to a maximum amount that is equal to the fee payable by participant or the commissioning party on the basis of the agreement with SCNL.
d) Participants are responsible for advising SCNL of any medical condition and/or allergies that they have prior to the commencement of the course and of any medication that they are on that may adversely impact them while on the course. In the event that SCNL considers that these conditions are likely to create an unreasonable burden on the efficient conduct of the course, SCNL has a right to cancel the registration.
e) Each Participant is responsible for his/her own personal belongings during the course event.
f) Participant and or commissioning party indemnifies SCNL for all damages third parties may suffer as a result of any act or omission by participant with regard to the course event. Participant and or commissioning party is obliged to be adequately insured against such liability.

Article 11 Termination
SCNL can terminate the agreement with participant in the event that participant fails to fulfill an obligation arising from the agreement or fails to do so on time and after receiving a warning from SCNL continues in this failure to comply.

Article 12 Applicable law, disputes
a) All agreements with SCNL are governed exclusively by the law of the Netherlands.
b) All disputes in connection with the agreement concluded between SCNL and Participant and/ or commissioning party shall fall within the jurisdiction of the competent court at Amsterdam.

General Terms and Conditions of SCNL starting 01-01-2020
Strengthscope Nederland
Tel: +31 652 860 453
E-mail: info@strengthscopenl.com


The Strengthscope® assessment system 

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area.

Below you will find the FAQs regarding GDPR and the Strengthscope® system. Please note that whilst it states Strengths Partnership (now known as Strengthscope) (The UK company that built and looks after the Strengthscope® system, applicable under the UK law), the answers and guidelines do apply and should be followed by all International Partners and Practitioners of Strengthscope®. The Strengthscope® website privacy policy page which outlines more information about the way data is handled by the platform can be found Here.

DATA COLLECTION

What personal data are you capturing?

You have to enter your Title, First name, Last name, Email and Password.

You can opt out of the following: Occupational category, Current employment status, Industry, Employing Organisation, Ethnic Origin, Highest Education level, Country of birth, Rather not specify

Briefly describe the background and purpose of your service

Employee insight/profiling tool to assess employees’ energy and strengths. Profiling tool used in a variety of ways: team days, individual development raising self-awareness and also can be used as a 360-feedback tool.

For what purpose is the personal data being used?

 • To provide you with goods and services that you request from us
 • Marketing purposes
 • Research purposes

Who will have access to the stored data?

Only key staff who work within Customer Services at Strengths Partnership (now known as Strengthscope) (a total of 3 people) have access to this data so they can provide support to people completing the profile/having problems completing. Also, Avamae – our database development partners also have access. AvaMae are subject to frequent security reviews and operate to the highest levels of IM security in their day to day operations and coding work.

How long is the information stored for?

The personal data is stored on the database indefinitely to assist with validation and to ensure there is no direct or indirect adverse impact on particular groups. There is database segregation – clients can only access the records relating to their own projects and cannot access the projects or data from other clients. The reports are not stored on the system, they are generated on request of download and no copy of the report remains on the system after generation.

How are the general data for statistical purposes like gender kept / stored by the Strengths Partnership (now known as Strengthscope)? Is it anonymous or including the name?

Demographic data (gender, age, ethnicity, etc.) is stored in a separate table from respondent information, respondents are linked to their demographic data through their respondent id. Unless the respondent has been deleted from the system their demographic data is stored indefinitely.

Would you be able to destroy the raw data you gathered from our employees upon request?

Yes, we are able to remove this information upon request. Clients are also able to perform this task in the client login area of the website, removing respondents/nominees will hard delete any information held on that respondents/nominees from the database.

How and where will the data be captured?

The data is stored on a server in the UK and is hosted by Rackspace. Our device is a dedicated server with no shared hosting.

Do you (Strengths Partnership) (now known as Strengthscope) have a privacy statement on your website?

Yes, the privacy statement can be found here https://www.strengthscope.com/privacy/

GOVERNANCE

Do you currently have a Data Protection Officer?

Yes – Service Delivery Lead, Georgia Adorian

If so, to whom does the Data Protection Officer report?

Director, Paul Brewerton

What responsibilities does the Data Protection Officer have?

 • Reviewing all data protection procedures and related policies, in line with an agreed schedule.
 • Arranging data protection training and advice for the people covered by this policy.
 • Handling data protection questions from staff and anyone else covered by this policy.
 • Dealing with requests from individuals to see the data Strengths Partnership holds about them (also called ‘subject access requests’).
 • Checking and approving any contracts or agreements with third parties that may handle the company’s sensitive data.

SECURITY

Do you have policies and procedures in place for detecting and dealing with breaches? If so, what are they?

Yes, we have a full data breach policy and process, this can be supplied upon request from info@strengthscope.com